Co i jak
załatwić?
 1. Wypełnij odpowiedni wniosek:
  • W przypadku szkody komunikacyjnej:
   należy wypełnić druk "zgłoszenie szkody w pojeździe z tytułu odpowiedzialności cywilnej" – stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 7/AK/2014 Dyrektora MZDiII z dnia 28.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania przy rozpatrywaniu roszczeń odszkodowawczych kierowanych do MZDiII z tytułu szkód komunikacyjnych na mieniu i osobie.
  • W przypadku szkody osobowej lub majątkowej:
   należy wypełnić druk "zgłoszenie szkody osobowej / majątkowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej" – stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 7/AK/2014 Dyrektora MZDiII z dnia 28.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania przy rozpatrywaniu roszczeń odszkodowawczych kierowanych do MZDiII z tytułu szkód komunikacyjnych na mieniu i osobie.
 2. Do wniosku dołącz mapkę z zaznaczeniem lokalizacji miejsca zdarzenia.
 3. Wypełniony wniosek wraz niezbędnymi załącznikami złóż w biurze podawczym MZDiII przy ul. Kasprowicza 8 w Zabrzu lub prześlij pocztą.

 

 

 1. Termin rozpatrzenia sprawy:
  Miesiąc, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
 2. Informacji udziela:
  Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej, ul. Kasprowicza 8, 41-803 Zabrze, Zespół ds. formalno-prawnych; tel. (32) 27-76-823
 3. Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2018, poz.2068 z zmianami) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018, poz. 1025 ze zmianami).
 4. Tryb odwoławczy:
  Postępowanie cywilne przed sądem powszechnym.