Co i jak
załatwić?
 1. Wypełnij wniosek NOR-01 o zatwierdzenie organizacji ruchu (2 egzemplarze)
 1. W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi wymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych:
 1. Dołącz plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy.
 2. Dołącz plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1 000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2 000 lub szkic bez skali) zawierający:
  • lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
  • parametry geometrii drogi.
 3. Dołącz program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną
 4. Dołącz zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy.
 5. Dołącz opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót.
 6. Dołącz przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze.
 7. Dołącz nazwisko i podpis projektanta.
 8. Dołącz opinię komendanta miejskiego Policji (w przypadku gdy projekt organizacji ruchu obejmuje drogi powiatowe, wojewódzkie lub krajowe).
 9. Dołącz opinię właściwego organu zarządzającego ruchem oraz opinię właściwego komendanta Policji, w przypadku gdy projekt obejmuje drogi znajdujące się poza granicami administracyjnymi miasta Zabrze.
 10. Dołącz opinię ZTM (w przypadku konieczności wprowadzenia zmiany trasy linii autobusowej lub tramwajowej lub zmiany lokalizacji przystanku).
 11. Dołącz kserokopię uzgodnienia dokumentacji technicznej w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
 12. Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami złóż w biurze podawczym MZDiII przy ul. Kasprowicza 8 w Zabrzu lub prześlij pocztą.
 1. W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności, projekt uproszczony:
 1. Dołącz opis techniczny zawierający charakterystykę robót.
 2. Dołącz powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
 3. Dołącz sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub wykonujących roboty lub czynności wykonywane na drodze(w szczególności dotyczy to robót i czynności przesuwających się wzdłuż drogi).
 4. Dołącz opinię komendanta miejskiego Policji (w przypadku gdy projekt organizacji ruchu obejmuje drogi powiatowe, wojewódzkie lub krajowe).
 5. Dołącz opinię właściwego organu zarządzającego ruchem oraz opinię właściwego komendanta Policji, w przypadku gdy projekt obejmuje drogi znajdujące się poza granicami administracyjnymi miasta Zabrze.
 6. Dołącz opinię ZTM (w przypadku konieczności wprowadzenia zmiany trasy linii autobusowej lub tramwajowej lub zmiany lokalizacji przystanku).
 7. Dołącz kserokopię uzgodnienia dokumentacji technicznej w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
 8. Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami złóż w Biurze Podawczym MZDiII przy ul. Kasprowicza 8 w Zabrzu lub prześlij pocztą.

 

 

 1. Termin rozpatrzenia sprawy:
  Miesiąc, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Wniosek należy złożyć z miesięcznym wyprzedzeniem.
 2. Opłaty:
  Czynność niniejsza zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 3 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U.2016, poz. 1827) zgodnie z załącznikiem do niniejszej ustawy (część III pkt. 44 ppkt 8).
 3. Informacji udziela:
  Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej, ul. Kasprowicza 8, 41-803 Zabrze, Zespół organizacji i utrzymania ruchu, tel. (32) 27-76-836; (32) 27-76-837.
 4. Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach i wykonywania nadzory nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003r., Nr 177, poz. 1729).
 5. Tryb odwoławczy:
  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach za pośrednictwem MZDiII w terminie 14 dni od doręczenia.