Co i jak
załatwić?
 1. Wypełnij wniosek NZP-01 o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej w celu prowadzenia robót (gminnej, powiatowej, wojewódzkiej, krajowej).
 2. Dołącz plan sytuacyjny w skali (1:1000. 1:500) z zakreślonym kolorem czerwonym obrysem powierzchni pasa drogowego i podaniem wymiarów.
 3. Dołącz plan orientacyjny w skali (1:10000,1:25000) z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego.
 4. Dołącz projekt organizacji ruchu wykonany zgodnie z wytycznymi określonymi Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki orskiej z dnia 10 października 2000r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz. Ust. 90/2000 z dnia 26.10.2000 poz. 1006).
 5. Dołącz projekt sposobu zabezpieczenia zajętego odcinka pasa drogowego.
 6. Dołącz harmonogram prac umożliwiający wykonanie ich w podanym terminie - w przypadku etapowego prowadzenia robót.
 7. Dołącz oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu robót do organu budowlanego.
 8. Dołącz kopię decyzji zezwalającej na lokalizację urządzenia lub obiektu, lokalizację lub przebudowę, zjazdu w pasie drogowym.
 9. Dołącz kopię decyzji zezwalającej na umieszczenie urządzenia obcego lub obiektu budowlanego w pasie drogowym w/w ulic.
 10. Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami złóż w biurze podawczym MZDiII przy ul. Kasprowicza 8 w Zabrzu lub prześlij pocztą.

 

 

 1. Termin rozpatrzenia sprawy:
  Miesiąc, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Wniosek należy złożyć z miesięcznym wyprzedzeniem.
 2. Opłaty:
  Czynność niniejsza (wydanie zezwolenia) zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 3 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U.2018, poz.1044 ze zmianami) zgodnie z załącznikiem do niniejszej ustawy (część III pkt. 44 ppkt 8).

  W przypadku reprezentowania inwestora przez pełnomocnika dodatkowo należy uiścić opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł – zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej (Dz.U.2018, poz.1044 ze zmianami). Opłatę skarbową można uiścić gotówkowo w kasie organu podatkowego przy ul. Wolności 286 w Zabrzu lub bezgotówkowo na jego rachunek ING Bank Śląski - nr 29 1050 0099 6483 2206 0000 0000.
 3. Informacji udziela:
  Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej, ul. Kasprowicza 8, 41-803 Zabrze, Zespół ds. zajęcia pasa drogowego, tel. (32) 27-76-821.
 4. Podstawa prawna:

  Na podstawie art. 19 ust. 5, art. 20 pkt 8 oraz art. 39 ust 3 art. 40 ust. 1, ust.2 pkt 2, ust.3 i 5 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 (Dz. U. 2018, poz.2068 ze zmianami) i stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.2016, poz.1264) a także stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016, poz.124 ze zmianami) oraz obwieszczenie Rady Miasta Zabrze z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr VIII/74/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Zabrze – w trybie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (Dz.U.2018, poz.1044 ze zmianami).

 5. Tryb odwoławczy:
  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach za pośrednictwem MZDiII w terminie 14 dni od doręczenia.