Opłaty

WYSOKOŚĆ OPŁAT ORAZ ICH POBÓR
W Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego opłata za postój pojazdów pobierana jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Stawki opłat za postój pojazdów zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu wynoszą:

 • za pierwszą rozpoczętą godzinę postoju - 1,50 zł
 • za drugą rozpoczętą godzinę postoju - 1,80 zł
 • za trzecią rozpoczętą godzinę postoju - 2,00 zł
 • za czwartą i każdą następną rozpoczętą godzinę postoju - 1,50 zł

Uchwała Rady Miejskiej w Zabrzu oprócz jednorazowego wnoszenia opłat przewiduje również możliwość wykupienia abonamentu na określony czas. Stawki opłat abonamentowych wynoszą odpowiednio:

 • abonament dla osób zamieszkałych w "SPPN" na jeden pojazd:
  1. za pół roku - 30,00 zł
  2. za rok - 50,00 zł
 • abonament dla pozostałych użytkowników pojazdów uprawniający do parkowania jednego pojazdu przez wszystkie dni robocze:
  1. za jeden miesiąc - 100,00 zł
  2. za pół roku - 450,00 zł
  3. za rok - 800,00 zł
 • „abonament pojazdu ekologicznego”- dla korzystających z pojazdów samochodowych z napędem hybrydowym (których emisja CO2 nie przekracza 100 g/km):
  1. za rok - 5,00 zł

Wniosek o wydanie abonamentu

 

 • Opłaty za postój pojazdu można uiścić poprzez:
  1. wykupienie biletu kontrolnego w urządzeniu parkingowym przy użyciu Śląskiej Karty Usług Publicznych (zwaną ŚKUP), przy użyciu gotówki lub przy użyciu karty płatniczej z jednoznacznie określonym czasem parkowania. W przypadku uiszczania opłat w urządzeniach parkingowych, które nie wydają reszty, nadwyżka przeliczana jest na dodatkowe minuty parkowania proporcjonalnie do wartości użytych monet.
  2. wykupienie abonamentu w siedzibie jednostki zarządzającej „SPPN”.

 

 

Nr konta bankowego: ING Bank Śląski S.A. 24 1050 1230 1000 0023 5943 9003

 

 


POSTÓJ POJAZDU BEZ UISZCZENIA OPŁATY
Za każdorazowe parkowanie bez uiszczenia opłaty lub parkowanie ponad opłacony czas, pobierana będzie opłata dodatkowa w wysokości:

 • 20,00 zł jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona do 7 dni od dnia wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej.
 • 50,00 zł jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po upływie 7 dni od dnia wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej.Nie wystawienie biletu, abonamentu lub karty parkingowej za przednią szybą pojazdu lub wystawienie ich w sposób uniemożliwiający odczytanie danych, powoduje konsekwencje równoznaczne z nie wniesieniem opłaty za postój.

Reklamacje dotyczące zasadności otrzymania wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej można wnieść w siedzibie jednostki zarządzającej SPPN.Zobacz wzór:


opłata dodatkowaZWOLNIENIA Z OPŁAT
Z wnoszenia opłat za postój pojazdów zwolnieni są:

 1. Na podstawie Ustawy o drogach publicznych:
  • pojazdy Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Państwowej Straży Pożarnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej. Straży Granicznej, pogotowia ratunkowego, Służby Więziennej, Służby Celnej;
  • pojazdy zarządów dróg;
  • pojazdy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej;
  • pojazdy wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej;
  • autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły;
  • pojazdy elektryczne, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych;
  • Korzystający z drogi publicznej jest zwolniony z opłat, w przypadku wykonywania przez niego przejazdu w ramach pomocy humanitarnej lub medycznej.
 2. Na podstawie w/w Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za postój na terenie miasta Zabrza:
  • osób posiadających karty parkingowe w rozumieniu art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 58 z dnia 04.04.2003 r., poz. 515 z późn. zmianami), jeżeli pojazd oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest w miejscu przeznaczonym dla tak oznaczonych pojazdów;
  • oznakowanych pojazdów technicznych służb miejskich;
  • pojazdów zaopatrzenia w godzinach 8.00-18.00 (na podstawie faktury odbioru towaru) na czas postoju do 30 minut niezbędny do wykonania zaopatrzenia z zaznaczeniem za przednią szybą pojazdu w widocznym miejscu godziny rozpoczęcia postoju (za pomocą karty zegarowej lub kartki z oznaczoną godziną rozpoczęcia postoju);
  • oznakowanych trwale pojazdów instytucji obsługujących przewóz osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się.

Od pozostałych użytkowników parkujących w SPPN pobierane są opłaty bez względu na cel parkowania.